Zaključak Brahma-vimohana lile

GeneralComments Off on Zaključak Brahma-vimohana lile

Pitanje: Moje razumevanje je da su gosvamiji kroz svoje komentare Brahma-vimohana-lile pokazivali kako se Krišna proširio u Narajanu i ostale Višnu oblike. Osim stiha ŠB 1.3.28—kṛṣṇas tu bhagavān svayam, da li je ovaj zaključak da je Krišna izvor svih ostalih Višnu oblika, zasnovan samo na Šrimad Bhagavatamu?

Moje obzervacije iz komentara na deseto pevanje Šrimad Bhagavatama, poglavlja 13-14:

  1. Kada je Brahma video sve dečake pastire, uključujući Krišnu, u oblicima sa četiri ruke, bio je zapanjen. Moje razumevanje je da je Brahma zaista shvatio Krišninu poziciju tek pošto je video Njegov oblik sa četiri ruke. Kasnije kada je Brahma upućivao molitve Krišninom obliku sa dve ruke, korišćena je reč “Narajana” da bi se ukazalo na Njegov oblik u Karana okeanu. Ove molitve su sećanje na oblik sa četiri ruke.

  2. Brahmine molitve su upućene pošto je video Krišnu u obliku sa četiri ruke. Zbog toga su Brahmine molitve u kojima mu se obraća sa “Narajana” odgovarajuće i ne ukazuju nužno da se Krišna proširio u Narajanu. Zvati Krišnu “Narajanom” nije ni pogrešno niti nedosledno. Narajana je taj koji je Krišna.

Kako je već navedeno, da li Brahma-vimohana-līlā ima nezavisan autoritet kao spis da bi dokazala da je Krišna izvor svih oblika, osim stiha ŠB 1.3.28—kṛṣṇas tu bhagavān svayam?

Answer: Pre svega hajde da razmotrimo brahma-vimolana-lilu. Napisao si: “Kada je Brahma video sve dečake pastire, uključujući Krišnu, u oblicima sa četiri ruke…”

Mislim da se ovde vidi razlika u našim razumevanjima. Ti uključuješ Krišnu u viziji oblika sa četiri ruke a mi ne.  Naše razumevanje je da su se samo dečaci pastiri pretvorili u oblike sa četiri ruke dok je Krišna ostao u Njegovom obliku sa dve ruke. Sarve vatsa-pālāḥ (10.13.46) može da uključi ili isključi Krišnu. Ali prirodan smisao stiha je da ne uključi Krišnu. Reč vatsa-pālāḥ se odnosi na dečake pastire koje je ukrao Brahma. Nije smisleno uključiti Krišnu među njima samo zato što je i On dečak pastir. Slično tome mi razumemo stih 10.14.18 sa značenjem da je Krišna taj koji je proširio Sebe u oblike Višnua. Bio bi pogrešno misliti da se Narajana proširio u Krišnu. U stihu nema nikakvih naznaka tog značenja.

U svakom slučaju, ti dečaci pastiri su bili ekspanzije Krišne koji su se proširili u oblike sa četiri ruke. Da li se bilo gde u šastrama navodi da se oblik Višnua ili Narajane sa četiri ruke proširio u oblik Krišne sa dve ruke? Meni nije poznata nijedna takva referenca. I ne razmatram referencu na oblik sa četiri ruke koji se pojavio u Kamsinom zatvoru ispred Vasudeve i Devaki, jer Sam Krišna može da se pojavi sa dve ili četiri ruke, kako On poželi. U stihu 10.3.44, On Sam kaže da se manifestovao u tom obliku da bi ih podsetio na njihove prošle živote. Za Gaudija vaišnave je to nezavisan dokaz da je Krišna izvor Višnua, nezavisan od kṛṣṇas tu bhagavān svayam. Ostali stihovi koje vredi razmotriti kao podršku  kṛṣṇas tu bhagavān svayam su ŠB 10.2.40, 10.14.20, 10.87.46, 11.29.49, 10.1.23, 10.47.60, 9.24.55, i 11.16.29.

Takođe možeš razmotriti sledeće stihove iz šastra koji pokazuju da je Krišna svayam bhagavān. Oni nisu iz Bhagavata Purane, već iz drugih izvora.

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānamapohanaṁ ca

vedaiś ca sarvair aham eva vedyo vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

“Ja se nalazim u srcu svih živih bića. Od mene dolazi pamćenje, znanje, i gubitak znanja  [tj. zaboravnost]. Smisao svih Veda je spoznaja Mene.  I zaista, ja sam autor Vedante, i ja sam Sam poznavalac Veda.” (Bhagavad Gītā 15.15)

Jasno je navedeno da je Krišna smisao spoznaje svih Veda.

 devī sarve’vatārāstu brahmaṇaḥ kṛṣṇa-rūpiṇaḥ

 avatārī svayaṁ kṛṣṇa saguṇo nirguṇo svayam

O Devi! Svi avatari potiču iz Svevišnjeg Brahmana koje je u obliku Krišne. Ali Krišna, koji uključuje sve atribute (saguna) i koji je izvan svih atributa (nirguṇa), je Sam avatar.” (Nārada Purāṇa 2.8.45)

sarve cāṁśa-kalā puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam

“Svi ovi [avatari] su ili delovi ili mali delovi Puruše, ali Krišna je Svayam Bhagavan.” (Brahma-vaivarta Purana 4.117.12)

avatārā hy asaṅkhyātāḥ kathitā me tavāgrataḥ

paraṁ samyak pravakṣyāmi kṛṣṇas tu bhagavān svayam

“Opisao sam ti neograničen broj avatara. Sada ću ti objasniti kategorički da Krišna, međutim, koji je Svayaṁ Bhagavān, vrhovni među njima.” (Śrī Kṛṣṇa-saṁhitā Chapter 92)

sahasra-nāmnāṁ puṇyānāṁ trir-āvṛttyā tu yat phalam

ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya nāmaikaṁ tat prayacchati

“Onaj koji izgovori Krišnino ime makar jednom stiče iste benefite kao one koji se stiču ponavljanjem hiljadu imena Višnua.” (Brahmāṇḍa Purāṇa 236.19):

Molim te da primetiš sledeće: Ne interesuje me rasprava sa tobom ili to da pokušam da promenim tvoje razumevanje. Osećaj se slobodno da zadržiš svoje razumevanje i da misliš da smo mi pristrasni u našem razumevanju. Nemam nikakvih problema sa tim. Odgovorio sam ti samo zato što si želeo da čuješ naše viđenje ove zabave.

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.