Progresija rađanja i vrsta

GeneralComments Off on Progresija rađanja i vrsta

Pitanje: Svesni smo da u ovom materijalnom svetu postoji 8,4 miliona vrsta. Da li điva mora da prođe kroz sve ove vrste, jednu po jednu, da bi stekla ljudski oblik života? Ili zavisi od gune sa kojom je povezana?

Odgovor: Rođenje zavisi od prošle karme. Nije neophodno da se mora proći kroz 8,4 miliona vrsta da bi se postigao ljudski život. Nije da postoji linearna progresija rađanja od najnižeg ka naviše. Krišna daje nagoveštaje o tome u Bhagavad Giti (8.6, 14.14,15)

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ   tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya   sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ

O sine Kunti, na koji god predmet neko pomisli dok umire, to i samo on postiže, neprestano zaokupljen mislima o njemu. (8.6)

yadā sattve pravṛddhe tu   pralayaṁ yāti deha-bhṛt
tadottama-vidāṁ lokān   amalān pratipadyate

Ako otelotvoreno biće umre kada je satva preovlađujuća, ono dostiže čiste svetove do kojih su došli ljudi znanja. (14.14)

rajasi pralayaṁ gatvā karma-saṅgiṣu jāyate
tathā pralīnas tamasi mūḍha-yoniṣu jāyate

Ako je neko pod uticajem rađasa kada umre, on se rađa među onima koji su vezani za posao; Slično, ako neko umre kada tamas prevladava, on se rađa iz utrobe neukih vrsta života. (14.15)

*

Pitanje: Sledeću izjavu sam pročitao, “Obično, duše izviru iz brahmađotija koji živi i raste. Prvi položaj duše u materijalnom svetu biće kao onaj Brahme, kreatora.” Možete li malo razjasniti ovo molim vas? 

Odgovor:  Nikada nisam pročitao ništa slično tome bilo gde u šastrama. Ne znam šta je izvor takvog znanja. 

*

Pitanje: Šrimad Bhagavatam i Garbhopanišada kažu da se ćitta kompletno razvija do sedmog meseca dok je beba još uvek u materici. Da li ćitta znači nesvesni um ” suptilnog tela ili znači jednostavno “svesnost?”

Odgovor: Ćitta znači nesvesni um. 

Pitanje: Mislim da bi svest već morala biti prisutna pre sedmog meseca jer kada ne bi bilo tako kako bi embrion bio u stanju da održi život?

Odgovor: Da. Svest je već pristutna. Reč za svest je ćit, a ne ćitta. 

Čisto kao napomenu, bilo bi poželjno dati tačnu referencu.  Imam kolekciju od oko 290 Upanišada ali u kolekciji nemam Garbhopanišadu.

Pitanje: Mislio sam da ima samo oko 108 Upanišada. Koliko Upanišada ukupno postoji i koji broj njih je autentičan? 

Pre više meseci, sećam se da sam pitao učenu osobu iz Šri-sampradaje i on mi je rekao da su jedino spisi koje su citirali njihovi ačarje autentični— a to se odnosi samo na glavne Upanišade i par ostalih.

Odgovor: Trebalo bi da postoji 1130 Upanišada, u skladu sa izjavom Patanđalija u njegovoj Mahabhasji. To se takođe navodi u Kurma Purani (52.19.20) i Jagnjavkja Smritiju. Ali većina njih nije dostupna u sadašnjem vremenu. Šankaračarja je dao komentare na deset ili jedanaest Upanišada i one su postale poznate kao glavne Upanišade. Njih svi prihvataju. Među preostalim raspoloživim Upanišadama, različite sampradaje prihvataju različite Upanišade kao autentične. 

*

Pitanje: U vašem prevodu i komentaru na Šri Paramatma Sandarbhu, Anučheda 1.2, Šrila Điva Gosvami citira Bhagavad Gitu 13.22 i objašnjava anumantā as tat-tat-karmānurūpa pravartaka, tj, “Onaj koji inspiriše živa bića u skladu sa njihovim prošlim aktivnostima.” Molim vas da objasnite značenje i kako ono utiče na đivinu uslovljenu volju?

Odgovor: Svaka điva ima svoju prarabdha-karmu. Naš život se zasniva na situacijama u kojima se nalazimo zbog naše prarabdha-karme i na osnovu odluka koje donosimo u takvim situacijima. Kada je vreme da patimo ili da uživamo u određenoj karmi, želja za time dođe u um pod uticajem te karme. Vreme u koje će određena karma manifestovati odgovarajuću želju je određena od strane Paramatme. Pod uticajem te želje, donosite odluku i time stičete bhogu. To je značenje tat-tat-karmānurūpa pravartaka. Možete takođe pogledati BG 15.15 u istom kontekstu.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.