Posebna ljubav Vrađavasija prema Krišni

Questions & AnswersComments Off on Posebna ljubav Vrađavasija prema Krišni

Pitanje: Posle pričanja epizode vezane za podizanje Govardhan brda, Bhagavatam daje nekoliko izjava u kojima se vidi da su Vrađavasiji (vrajaukasah) bili svesni da je Krišna Išvara:

  • “Obožavali su Krišnu sa velikim poštovanjem”ānarcuḥ kṛṣṇaṁ ca gata-vismayāḥ (ŠB 10.26.24);
  • Pastiri su poželeli da vide Krišnino boravištenaḥ sva-gatiṁ sūkṣmām upādhāsyad adhīśvaraḥ (ŠB 10.28.11).

Gaudija ačarje su u svojim komentarima pominjali da je tačno da su Vrađavasiji razumeli da je Krišna Išvara ali da to nije umanjilo njihov odnos sa Njim kao ljubavnikom, sinom, ili prijateljem na tu vasudevārjunādaya iva aiśvarya-jñānoparāgāt sva-sambandha-śaithilyavanto babhūvur and adhīśvaratā-jñāne’pi svābhāvika-putratādi-vijñānānupamardāt.

Da li je takvo shvatanje da je Krišna Išvara bilo povremeno prekidano Krišninom voljom ili ono uopše nije postojalo u Vrađavasijima? Moja je pretpostavka da takvo razumevanje nikada ne bi umanjilo njihovu ljubav prema Njemu.

Odgovor: Da, dešava se Krišninom voljom, i dodatno povećava njihovu ljubav prema Krišni. Međutim prava namera ovakvih opisa jeste da mi razumemo sledeću poentu —da je njihova ljubav toliko velika da se njihovo raspoloženje ne menja čak i kada shvate da je Krišna Išvara. Kao što znate, u Krišna postoje dve strane Njegove ličnosti —aišvarja i madhurja. Aišvarja se odnosi na Njegove nadljudske aktivnosti poput podizanja brda Govardhan. Takve aktivnosti ne može izvesti obično ljudsko biće. Madhurja se odnosi na Njegove aktivnosti koje su nalik ljudskim kao na primer čuvanje krava. Ono što moramo zadržati u mislima jeste da Njegova madhurja postoji na osnovu Njegove aišvarje ali ostaje sakrivena. Međutim ona se može manifestovati povremeno ukoliko je potrebno zaštititi Njegove bhakte. Kada se to desi, bhakte iz Vrađe su zahvalni što se to desilo i ne gube svoju premu prema Njemu. Umesto toga, oni misle sledeće: “Kako je divno što je naš Krišna toliko uzvišen da Ga poštuju čak i veliki deve poput Indre i Varune. On je gospodar celog univerzuma.” Takva je uzvišenost njihove preme. Krišna ne koristi svoju aišvarju da bi zadivio Vrađavasije već da bi ih zaštitio. I to povećava njuhovu premu. Krišna voli Vrađavasije isto koliko oni Njega vole. Zbog toga se Njegova aišvarja manifestije kada to bude potrebno.  Bez aišvarje On ne bi bio u stanju da ih zaštiti.

Neko može da ima sledeću sumnju — zašto je On manifestovao svoju aišvarju kada Ga je majka Jašoda pitala da otvori Svoja usta kako bi proverila da li je jeo glinu, ili kada je želela da ga veže. Tada nije u pitanju bila zaštita Njegovih bhakti. Odgovor je da je u tim slučajevima Jogamaja učinila da se manifestuje Krišnina aišvarja da bi zaštitila samog Krišnu.    

Pitanje: Uzvišen položaj Vrađavasija je opisan u Brihad Bhagavatamriti kao onih koji nikad nisu želeli da “postanu nešto drugo od toga što su već bili”, što je kontrast u poređenju sa bhaktama koji mogu želeti da budu poput nekog drugog bhakte ili želeti da dostignu određeno mesto za vršenje bhakti. Čak se i šesnaest hiljada Krišninih kraljica u Dvaraci molilo za prašinu Vrađabumija; jasno je da Vrađa izuzetna. Međutim, u komentarima se navodi da su gope doživeli još veće blaženstvo kada su ugledali Krišnaloku, posle zabave u kojoj je Varuna kidnapovao Nanda Maharadža.  Kako da razumemo blaženstvo koje su osetili kada su videli duhovni svet?

Odgovor: Blaženstvo koje su doživeli gope nije toliko zbog toga što su videli Krišnaloku već zbog toga što su saznali da će u svom sledećem životu opet biti zajedno sa Krišnom. To je implicirani smisao. Jedini razlog zbog koga su pitali Krišnu da im pokaže njihovu destinaciju u sledećem životu jeste da bi bili sigurni da neće biti odvojeni od Njega. Bili su veoma srećni kada su shvatili da će opet biti zajedno.

*

Pitanje: Da li se sekundarne rase doživljavaju u Goloka Vrindavanu? Na primer, sa kim Krišna doživljava viteštvo, čuđenje i zgražavanje? Da li možemo razumeti da je primarni razlog za postojanje materijalnog sveta omogućavanje Krišninog doživljavanja sekundarnih rasa, nasuprot ideji da je materijalni svet ‘zatvor’ za badha đive?

Odgovor: Da, to je tačno. 

*

Pitanje: Postoji puno krava, drveća, i biljaka u Goloki. Da li su đive u takvim telima? Moje razumevanje jeste da po dostizanju oslobođenja trebamo dobiti duhovna tela u jednoj od pet primarnih rasa, a ne u telima životinja ili biljaka.

Odgovor: Oni su večni stanovnici večne Goloke. Ako razumemo da se ovaj Vrindavan ne razlikuje od Goloka Vṛndavana, onda ima smisla misliti da su krave itd takođe stanovnici Goloke.

Sa druge strane, takođe je opisano da ako sadhaka napravi uvredu dok je u Vṛndavanu, onda kao posledica te uvrede on može biti rođen kao biljka itd. u Vrindavanu.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.