Nema pravih odnosa bez Bhagavāna

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on Nema pravih odnosa bez Bhagavāna

Postoji veoma važna sūtraPurva-mīmāṁsā-i (3.1.22): guṇānāṁ ca parārthatvāt asambandhaḥ samatvāt syāt. Njen prevod je veoma tehničke prirode, i objasniću ga u pojednostavljenom smislu. Reč guṇa se u stihu odnosi na objekte i aktivnosti koje služe glavnoj yajña-i, na koju se odnosi reč para, primarna. Ova sūtra se odnosi na aktivnost ādhāna (postavljanja vatrei pavamāna-havis (vrstu ponude vatri) koja se koristi za saṁskāra vatre, agni. Ovde je agni primaran i ādhāna-karmapavamāna-havis su sekundarni u odnosu na agni. Ova sūtra poriče postojanje bilo kakvog direktnog odnosa između ādhāna-karmapavamāna-havis. Ovi objekti i akcije imaju odnos sa agni pošto su njegovi pomoćnici, ali nemaju odvojene odnose jedni sa drugima.

Objašnjeno jednostavnim jezikom, ova sūtra kaže da ako postoji primarni objekat sa svojim pomoćnicima, onda ti pomoćnici nemaju odnose nezavisno od primarnog objekta. Drugim rečima, pomoćnici nemaju odnose jedni sa drugima. 

Reč guṇa znači “kvalitet.” Kvalitet pripada supstanci. On ne postoji nezavisno od supstance. Supstanca je naziva primarnom, a kvalitet je naziva sekundarnim, jer kvalitet potiče i održava se u supstanci. Supstanca može imati puno kvaliteta. Ti kvaliteti nemaju odnose jedni sa drugima osim kroz supstancu u kojoj postoje. Na primer, žuti lotusov cvet ima boju, težinu, miris, oblik itd. kao svoje kvalitete. Boja, težina, miris i oblik nemaju odnose jedni sa drugima.  Njihov odnos jedino postoji kroz osnovu lotusa.  .

Slično tome, ako osoba vrši razne aktivnosti, onda te aktivnosti nisu povezane jedna sa drugom. Ako se npr Rāmadāsa tušira, nanosi tilak, kuva, nudi bhogu Krišni, uzima prasādam, i onda ide na posao, onda aktivnosti tuširanja, nanošenje tilaka, kuvanja, nuđenja, jedenja, i odlaženja nemaju odnose jedne sa drugom odvojeno od Rāmadāse.

Ovaj princip se može proširiti i na naše odnose jednih sa drugima. U materijalnom svetu u osnovi postoje tri stvarne stvari:  supstance, kvaliteti i akcije. One sve ultimativno potiču od Krišne. Zbog toga se on naziva uzrokom svih uzroka , sarva-kāraṇa-kāraṇam (Brahma-saṁhitā 5.1). Krišna takođe kaže da je On izvor svih supstanci i aktivnosti, ahaṁ sarvasya prabhavaḥ mattaḥ sarvaṁ pravartate (Gītā 10.8). U stihu se reč prabhavaḥ odnosi na supstance a pravartate se odnosi na aktivnosti. Kvaliteti su neodvojivi od supstanci; zbog toga ih Krišna ne spominje odvojeno. Šri Krišna takođe kaže da su sve jīve u materijalnom svetu Njegovi delovi, aṁśas (Gītā 15.7).  To znači da je Krišna primaran, pošto je celina, a da su jīve sekundarne, pošto su Njegovi aṁśas. Razumevanjem gore navedenog Pūrva-mīmāṁsa sūtra, dve ili više jīvas ne mogu imati stvarne odnose jedne sa drugom. Njihovi odnosi mogu biti samo kroz Krišnu, izvor svih jīva. To znači da bez držanja Krišne u centru, nijedan odnos u ljudskom društvu ne može stvarno funcionisati jer je ustvari samo imaginacija. Nema stvarnog odnosa. Zbog toga, takođe se razume da niko ne može zaista biti vlasnik bilo čega jer odnos između vlasnika i predmeta vlasništva nije moguć. Svo vlasništvo je imaginarno i zasniva se na zajedničnom razumevanju ljudi, koji se naziva zakon ili ustav. To objašnjava zašto materijalistički ljudi i oni koji ne veruju u spise nikad nisu zadovoljni u svojim odnosima ili posedovanjima.

Takođe, to objašnjava zašto čak i svi koji veruju u śāstra i koji su bhakte dugo nisu u stanju da imaju ispunjujuće odnose pune ljubavi jedni sa drugima, ako u ume ne zadrže ultimativni princip, predani odnos sa Krišnom kako ga je definisao Šri Rūpa Gosvāmī:  

anyābhilāṣitā-śūnyaṃ jñāna-karmādy-anāvṛtam |

 ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanaṃ bhaktir uttamā ||1.1.11|| Bhakti-rasāmṛta-sindhu

Ako zaboravimo ovaj cilja, onda ljubomora, zavist, mržnja, materijalistička konkurencija i kritikovanje zaposednu um bhakte. Sa takvim mislima nije moguće videti kako je svaki učenik gurua delić Krišne. Ne mogu da vide da je guru manifestacija Krišne i da su bhakte pomoćnici koji mu služe. Oni koju mogu da vide i da deluju u skladu sa ovim razumevanjem mogu doživeti Vaikuṇṭhu i ovde jer Vaikuṇṭha nije samo fizičko mesto. Vaikuṇṭha je primarno svest definisana u ovom stihu Bhakti-rasāmṛta-sindhu. To je primarno učenje Bhāgavata Purāṇa.  To je rahasya—najveća tajna. 

Notify me of new articles

Comments are closed.

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  If the nature of soul is bliss, then why would we be looking for bliss? If bliss is inside you, then no one can take it out. You can cover it from the outside, but it is still inside of you. It can be covered, but you cannot make it unavailable to itself. Soul does not know what happiness is. If it did, it would not do what it is doing now…Jiva does not have ananda in it. You get ananda – you get the seed that comes from the outside. The soul never knew God, otherwise, why would it come here?

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.